Menu

Táillí, Deontais, Cothabháil agus Scoláireachtaí

Fáilte chuig Rannóg Táillí agus Deontas Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta. Sa chuid seo tabharfar roinnt eolais áisiúil duit maidir le táillí macléinn lánaimseartha ag an Institiúid seo. Ná húsáidtear an t-eolas sa chuid seo ach mar tháscaire. Féach ar ár suíomh gréasáin ag www.ittdublin.ie/fees chun eolas níos sonraithe agus an t-eolas is deireanaí faoi tháillí agus athruithe ag Institiúid Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath a fháil.

Déanfar gach macléinn a nglactar leis/léi ag Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta a mheas maidir lena stádas táille. Sa mheasúnú socrófar cé acu an mbeidh nó nach mbeidh táillí teagaisc dlite sa bhliain acadúil seo agus sna blianta ina dhiaidh seo. Tá d’fhreagracht ar an macléinn a chur in iúl dúinn má thagann athrú ar a gcead cónaithe/náisiúntacht le linn dóibh a bheith i mbun staidéir ag an Institiúid. Déanfaimid do stádas táille a athmheas ansin tar éis na hathruithe seo a bheith curtha in iúl dúinn.

Muirear Ranníocaíochta Macléinn i leith na bliana acadúla 2017/18
Is é an Roinn Oideachais agus Scileanna a shocraíonn an muirear seo. Tá ar gach macléinn an muirear seo a íoc ach amháin micléinn atá faofa maidir le deontas do mhicléinn. D’fhéadfadh go n-íocfaidh Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI) cuid den muirear seo nó an muirear ar fad thar ceann macléinn atá faofa maidir le deontas do mhicléinn. Tá tuilleadh eolais ar an deontas do mhicléinn ar fáil ag www.studentfinance.ie agus www.susi.ie.

Tá Beartas Táillí Mhicléinn IT Thamhlachta ceaptha chun a chinntiú nach ndiúltaítear rochtain ar sheirbhísí do mhicléinn le linn dóibh a bheith ag feitheamh ar stádas a n-iarratas ar dheontais. Is féidir le gach macléinn lánaimseartha ag IT Thamhlachta a bhfuil iarratas déanta acu ar dheontas clárú agus tugtar lán-rochtain dóibh ar sheirbhísí IT Thamhlachta, cártaí aitheantais do mhicléinn, rochtain ar Moodle, ar áiseanna leabharlainne agus ar sheirbhísí do mhicléinn san áireamh. Ní mór do mhicléinn fianaise a thabhairt d’Oifig an Chláraitheora ar a n-iarratais ar dheontas ar chlárú dóibh.

Tabharfar sonrasc den  táille iomlán do mhicléinn nach gcáilíonn i gcomhair deontais chothabhála agus a íocann an muirear ranníocaíochta macléinn iad féin i mí Mheán Fómhair. Mura bhfuil ar cumas macléinn an muirear ranníocaíochta macléinn iomlán a íoc i mí Mheán Fómhair íoctar an méid sin i ndá ranníocaíocht, is é sin, 50% ar chlárú dóibh i mí Mheán Fómhair agus 50% atá le n-íoc roimh an 31 Eanáir 2017.

Táillí Teagaisc

Tá 3 chatagóir de Tháillí Teagaisc ann:

 1. Táillí Teagaisc Saor in Aisce
 2. Táillí Teagaisc AE
 3. Táillí Teagaisc neamh-AE

 

1.   Táillí Teagaisc Saor in Aisce: ní íocann micléinn aon táillí teagaisc.

 • Más saoránach Éireannach nó den AE tú agus murar fhreastail tú ar Institiúid Tríú Leibhéil/Ollscoil roimhe seo is dócha go mbeidh tú sa chatagóir seo. Tá critéar cead cónaithe i bhfeidhm leis i ndáil le Cláir Leibhéil 8 leo féin: ní mór do mhacléinn a bheith ina c(h)ónaí san AE ar feadh 3 bliana as an 5 bliana seo thart. D’fhéadfadh eisceachtaí áirithe a bheith i bhfeidhm i gcás macléinn a bhfuil sainchritéir chónaithe i bhfeidhm ina leith.
 • D’fhéadfadh táillí teagaisc saor in aisce a bheith i bhfeidhm leis, i gcás macléinn a bhfuil sainstádas cónaithe acu (is é sin, Stádas Teifigh Oifigiúil, micléinn atá i seilbh Stampa 4 EUFAM, micléinn atá anseo faoi Athaontú Teaghlaigh). Tá sé den tábhacht go gcuirfidh tú eolas ar an Doiciméad Eolais Mionsonraithe ar Tháillí do Mhicléinn Lánaimseartha. Tá sé ar fáil ar an gcuid faoi tháillí ar ár suíomh gréasáin ag www.ittdublin.ie/fees chun a fháil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú i gcatagóir na dtáillí saor in aisce.

 

2.  Táillí Teagaisc AE: ní mór do mhicléinn ráta AE na dTáillí Teagaisc a íoc. 

 • Mura saoránach den AE tú nó má d’fhreastail tú ar Institiúid Tríú Leibhéil/Ollscoil roimhe seo is dócha go mbeidh tú sa chatagóir seo.
 • Má tá Víosa Micléinn Stampa 2 nó 2A agat agus má tá tú faoi bhun 23 bliana d’aois is dócha go mbeidh tú sa chatagóir seo.
 • Beidh micléinn a athdhéanann bliain sa chatagóir seo (bunaithe ar bhonn pro ráta).

 

3.   Táillí Teagaisc neamh-AE: ní mór do mhicléinn ráta neamh-AE na dTáillí Teagaisc a íoc.

 • Má tá Víosa Micléinn Stampa 2 nó 2A agat agus má tá tú os cionn 23 bliana d’aois beidh tú sa chatagóir seo.

Tá eolas níos mionsonraithe faoi chatagóirí seo na dTáillí Teagaisc ar fáil anseo: www.ittdublin.ie/fees


Beartas um Aisíocaíocht Táillí
Má tharraingíonn macléinn siar go hoifigiúil ó chlár roimh dhátaí áirithe mar mhínítear inár mBeartas ar Tháillí Teagaisc is féidir cuid de na táillí a aisíoc, b’fhéidir. Má tharraingíonn micléinn siar ó chlár roimh an 31 Deireadh Fómhair aisíocfar an muirear ranníocaíochta macléinn/táillí teagaisc atá íoctha leis an Institiúid cheana féin ach bainfear muirear riaracháin as. Tá tuilleadh sonraí ar ár suíomh gréasáin. Ní thabharfar aon aisíocaíochtaí ina dhiaidh sin. Ba chóir iarratais ar aisíocaíochtaí táillí a chur chuig an gCláraitheoir i scríbhinn. Glacfar le dáta fála an iarratais i scríbhinn dháta a bhfuil feidhm leis chun féachaint ar iarratais ar aisíocaíocht.

Cásanna speisialta:
I gcás iarrthóirí ar bith tríd an Lároifig Iontrála, aisíoctar táillí atá íoctha nó aistrítear iad más rud é go nglacann an macléinn le tairiscint ó Institiúid Ardoideachais eile nó má théann sé/sí i mbun Printíseachta nó má fhilleann sé/sí ar oideachas dara leibhéil sa bhliain acadúil céanna, ar choinníoll go gcuirtear in iúl dúinn é seo faoin 31 Deireadh Fómhair 2016. Ní ghearrtar aon mhuirir riaracháin.

Má tá ar mhacléinn tarraingt siar ó chlár de dheasca cúinsí eisceachtúla, rud ar a n-áirítear breoiteacht thromchúiseach dheimhnithe, tar éis clárú agus an táille is infheidhme a íoc, d’fhéadfadh go ndéantar aisíocaíocht i bpáirt. Ní mór deimhniú leighis mionsonraithe nó doiciméadú tacúil a bheith faoi iamh leis an iarratas ar aisíocaíocht. Ní fhéachfar ar iarratais ar aisíocaíocht ach amháin má thugtar fianaise dhoiciméadach.

 

Sonraí Teagmhála:
fulltimefees@it-tallaght.ie
Brendan Harte ag 01 4042131
Tracey Burke ag 01 4042061

Deontais Chothabhála
Tá an deontas ar fáil do mhicléinn incháilithe chun cabhrú leo na costais éagsúla a bhaineann le rannpháirtíocht i gCláir Ardteastais, cláir Bhaitsiléara agus cláir Chéime Onóracha a sheasamh. Is toisc thábhachtach é ioncam pearsanta/teaghlaigh a dhéantar a mheas agus tú ag cur isteach ar dheontas micléinn ach tá coinníollacha eile i gceist, leis.

Is é an comhlacht bronnta atá freagrach as iarratais ar dheontais a phróiseáil ná Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI). Is féidir le www.susi.ie nó le www.studentfinance.ie cabhrú leat a mheas cé acu an gcáilíonn nó nach gcáilíonn tú agus tús a chur leis an bpróiseas. Tá eolas ar fheidhmiú na scéimeanna deontais éagsúla agus eolas maidir le hiarratas a dhéanamh ar fáil ag www.studentfinance.ie

Sonraí Teagmhála:
Eileen Molloy ag 01 4042131
eileen.molloy@it-tallaght.ie


Scoláireachtaí Rochtana
Scoláireachtaí Chomhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas/IT Thamhlachta:

Is é a luach ná €5000 an ceann thar tréimhse dhá bhliana. Bronntar gach bliain iad ar ochtar macléinn ó Scoileanna Ainmnithe faoi Mhíbhuntáiste agus ó Lárionaid Bhreisoideachais i dTamhlacht agus i gCluain Dolcáin, a bhaineann líon ard pointí amach san Ardteistiméireacht.

Ciste Cúnaimh do Mhicléinn
​​​​​​​Cuireann an Rialtas an Ciste Cúnaimh do Mhicléinn ar fáil faoin bPlean Forbartha Náisiúnta. Tá sé seo á thacú ag Ciste Sóisialta na hEorpa. Is é is cuspóir do na dul i ngleic le míbhuntáiste trí thacaíocht airgeadais a chur ar fáil do na micléinn siúd is mó a bhfuil gá acu. Is féidir cúnamh a chur ar fáil do rudaí lena n-áirítear: Leabhair agus ábhair ranga, bia, taisteal, cíos srl. Déan teagmháil leis an Oifig Rochtana chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór d’iarrthóirí Foirm Iarratais a chomhlánú agus b’fhéidir go n-iarrfar orthu teacht chuig agallamh.

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew