We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Seirbhís Tacaíochta Míchumais do Mhicléinn

Cuireann an tSeirbhís Mhíchumais ag IT Thamhlachta tacaíocht ar fáil d’fhorbairt agus do chomhordú seirbhísí agus áiseanna do mhicléinn faoi mhíchumas. Cabhraíonn sí le nósanna imeachta iontrála, rochtain, scrúduithe agus foghlaim agus le próisis fhoghlama. Áirítear orthu seo soláthar scríobhaithe nótaí, teagasc breise, ateangairí, scríobhaithe, cúntóirí acadúla, gairis teicneolaíochta cúnta, am breise agus breithniú do scrúduithe a eagrú.

De bhreis air seo déanann sé teagmháil le léachtóirí agus ball foirne ar leith chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar riachtanais tacaíochta mhacléinn faoi mhíchumas. Spreagann sé feasacht i measc macléinn agus foirne ar Oifigeach Míchumais a bheith ar fáil agus ar na háiseanna tacaíochta in IT Thamhlachta.

Ó mhí na Samhna 2012 tá Sainseirbhís Forbartha Foghlama mar chuid den tSeirbhís Mhíchumais. Bíonn an Comhairleoir um Forbartha Foghlama ar fáil do chohórt na macléinn atá cláraithe leis an tSeirbhís Mhíchumais Dé Luain 3-6 pm, Dé Céadaoin agus Dé hAoine 9-5 pm. Is í an Oifig Mhíchumais a chuireann a dhéanann micléinn a tharchur chuig Forbairt Foghlama.

Tugann an Comhairleoir Forbartha Foghlama cúnamh do mhicléinn faoi mhíchumas teicníochtaí ar leith a léirmhíniú agus a shealbhú a bhaineann an leas is fearr as láidreachtaí pearsanta. Mar chuid d’Fhorbairt Foghlama reáchtáiltear seisiúin duine le duine agus seimineáir atá ceaptha chun acmhainn acadúil an duine aonair a réadú agus a mhéadú an oiread is féidir. Tairgtear treoir do bhaill foirne faoin tslí chun inneachar léachta a chur i láthair atá fabhrach do riachtanais chognaíoch macléinn faoi mhíchumas.

Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil áirítear iad seo a leanas:

 • Teagasc breise
 • Sainchóiríocht scrúdaithe
 • Trealamh tiomnaithe
 • Teicneolaíocht chúnta/Ríomhairí glúine & bogearraí
 • Léirmhínitheoirí teanga chomharthaíochta
 • Léitheoirí/Scríobhaithe
 • Cúnamh Pearsanta Acadúil
 • Iompar

Cé a fhéadann úsáid a bhaint as an tseirbhís seo?
Micléinn a thugann fianaise ar a míchumas. Is féidir leo clárú leis an tSeirbhís Mhíchumais. Tháinig micléinn ó na grúpaí seo a leanas go dtí seo: Siondróm Aspergers/Uathachas, NEA/NHEA, Laige Éisteachta/Bodhar, Laige Radhairc/Dall, Saindeacrachtaí Foghlama: Disléicse/Dioscalcúile, Comhordú Forbartha: Diospraicse, riocht sláinte mheabhrach, riocht Néareolaíochta, míchumas coirp agus breoiteacht leanúnach shuntasach.

Socruithe Scrúdaithe Malartacha
Bíonn an tSeirbhís Tacaíochta Míchumais i dteagmháil leis an Oifig Scrúduithe maidir le socruithe ar leith chun freastal ar riachtanais gach micléinn. D’fhéadfaidís seo a leanas a bheith san áireamh:

 • Páipéir scrúdaithe a chur ar fáil i bhformáid eile
 • Ríomhaire/Ríomhaire glúine a úsáid
 • Teacht ar shainteicneolaíochtaí
 • Cumarsáid i scríbhinn do mhicléinn Bodhaire/a bhfuil Laige Éisteachta orthu
 • Am breise
 • Páipéir scrúdaithe a chur ar fáil i bhformáid eile
 • Teacht ar shainteicneolaíochtaí
 • Cumarsáid i scríbhinn do mhicléinn Bodhaire/nach bhfuil an Éisteacht go maith acu
 • Lena chois sin déantar éascaíocht do shocruithe scrúdaithe maidir le Measúnachtaí Leanúnacha i gcomhar le Cinn Roinne acadúla agus leis na micléinn ar leith.


IT Thamhlachta Oifigeach Míchumais: Garry TonerOifigeach Míchumais: Garry Toner
Fón: 01 404 2606
Facs: 01 404 2772
Ríomhphost: garry.toner@ittallaght.ie

Gréasán: www.it- tallaght.ie/current/studentservicesfacilities/ disabilityoffice/

Uaireanta Oifige
Dé Luain           9:00am – 4:00pm
Dé Máirt            9:00am – 5:00pm
Déardaoin         9:00am – 5:00pm

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew