Menu

Scoláireachtaí Spóirt, Ealaíon & Cultúir

Le roinnt blianta anuas tá IT Thamhlachta ag cur cúnamh airgeadais ar fáil do mhicléinn a bhfuil bua as an ngnách léirithe acu ina ngníomhaíocht roghnaithe agus a bhfuil ionadaíocht déanta acu ar an Institiúid ar ardán Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Bronntar iad seo i ndáil le gníomhaíochtaí na Scothaicme Spóirt agus i ndáil le gníomhaíochtaí Ealaíon agus Cultúrtha. Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ón Oifigeach Spóirt agus Fóillíochta. Is é an 31 Deireadh Fómhair  an dáta dúnta d’iarratais.

Déantar cómhaoiniú ar na Gradaim seo as muirir ranníocaíochta macléinn agus as urraíocht an-fhlaithiúil ó Chomhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas. Cuireann IT Thamhlachta fáilte roimh an gcomhpháirtíocht seo le Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas chun spórt, na healaín agus cultúr a chur chun cinn sa phobal.

De bhreis air na Scoláireachtaí thuas tá líon teoranta Sparántachtaí ar fáil ag Craobh Laighean an Chumainn Lúthchleas Gael. Ní mór d’iarrthóirí a bheith ina micléinn céad bhliana tráth a ndéantar an t-iarratas. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ón Oifigeach CLG.

Critéir do Scoláireachtaí Spóirt, Ealaíon & Cultúir:

 1. Tá duaiseanna chun tacú le micléinn lánaimseartha ag a bhfuil ardacmhainn spóirt, ealaíne nó ardacmhainn chultúrtha ar fáil don bhliain acadúil 2017/18.
 2. Ní bhronnfar Scoláireachtaí Spóirt, Ealaíon ná Cultúir do mhicléinn ach amháin má tá an acmhainn bainte amach acu, i dtuairim an Choiste Scoláireachta, chun ardleibhéal feidhmíochta a bhaint amach.
 3. Ní mór d’iarrthóirí ar éirigh leo a bheith cláraithe mar mhicléinn lánaimseartha ag Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta don bhliain acadúil 2017/18.
 4. Tá luach na Scoláireachta/Sparántachta idir €500 agus €2000 in aghaidh na bliana.
 5. Bronntar ar feadh tréimhse bliana é ach is féidir é a bhronnadh go ceann 5 bliana ar a mhéid.
 6. Bronnfar na duaiseanna mar dhá íocaíocht chothroma.
 7. Ní mór d’fhaighteoirí Scoláireachtaí Spóirt a bheith ar fáil i gcomhair traenála agus roghnaithe ar Fhoirne na hInstitiúide Teicneolaíochta Thamhlachta.
 8. Ní mór d’fhaighteoirí Sparántachtaí Ealaíon nó Chultúrtha a bheith ina mball gníomhach ina Chumann/ina Cumann Coláiste agus ní mór dó/di a cabhrú chun an Cumann a chur chun cinn agus a fhorbairt laistigh den Choláiste. Coinnítear siar dhá Sparántacht ar a laghad i gcomhair gníomhaíochtaí Ealaíon agus Cultúir agus ní bhronntar ar mhicléinn chéad bhliana iad.
 9. Beidh ar fhaighteoirí caighdeán acadúil sásúil a choinneáil mar aon le leibhéal cuí tiomantais dá c(h)lub/c(h)umann ar feadh tréimhse na Scoláireachta ar fad. Caithfidh sé/sí caighdeán cuí iompair agus gairmiúlachta a léiriú gach uile thráth.
 10. Ní mór d’fhaighteoirí iad féin a chur ar fáil i gcomhair seisiúin ghrianghraif nó imeachtaí réamhfhógráin eile a shocrófar de réir mar a roghnaíonn an Institiúid.
 11. Mura gcomhlíontar na riachtanais thuas d’fhéadfaí an Duais a tharraingt siar nó a tharraingt siar i bpáirt.

 

Sonraí Teagmhála
Oifigeach Spóirt agus Fóillíochta:
+353 1 404 2550.
Ríomhphost: sports@it-tallaght.ie

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew