Menu

Roinn na Foghlama Ar Feadh an tSaoil ag IT Thamhlachta

Tá beagnach gach cúrsa ardteastais, céime agus iarchéime ag IT Thamhlachta ar fáil mar chúrsa páirtaimseartha freisin. Tá IT Thamhlachta tiomanta d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus tá de chuspóir aici deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil solúbtha inrochtana a chur ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo eolas agus scileanna nua a shealbhú.  Lena chois sin tá cláir éagsúla á dtairiscint ag an Institiúid as a leanann dámhachtainí Institiúidí Gairmiúla ar nós Institiúid Teicneoirí Cuntasaíochta na hÉireann (IATI) agus Institiúid Ceantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla (IPAV). 

Tá fás leanúnach ar sholáthar solúbtha páirtaimseartha IT Thamhlachta le roinnt blianta anuas. Tá méadú ag teacht ar líon na macléinn páirtaimseartha le roinnt blianta anuas.  Sa bhliain 2014/15 bhí 2700 macléinn páirtaimseartha cláraithe san Institiúid. I gcomparáid le hInstitiúidí Teicneolaíochta eile tá an céatadán is mó macléinn páirtaimseartha aici má dhéantar comparáid idir líon iomlán na macléinn lánaimseartha agus líon iomlán na macléinn páirtaimseartha.

Tá ag éirí go maith leis an Institiúid foghlaimeoirí páirtaimseartha a mhealladh de bharr go bhfuil ár gcuid soláthair solúbtha. Áirítear air seo

  • Réimse na nDuaiseanna atá ar fáil
  • Solúbthacht ó thaobh Tinrimh de
  • Foghlaim Chumaisc
  • Aitheantas ar Réamhfhoghlaim

Réimse na nDuaiseanna atá ar fáil
Mionduaiseanna Forlíontacha agus Duaiseanna Sainchuspóra

D’aithin IT Thamhlachta gur mhian le daoine áirithe filleadh ar an oideachas chun dámhachtain chreidiúnaithe a bhaint amach. Toisc go bhfuil dualgais oibre, baile agus teaghlaigh orthu áfach, ní féidir leo dul i mbun chúrsa a leanann ar aghaidh ar feadh dhá bhliana nó níos mó, b’fhéidir. D’fhéadfaidís tabhairt faoina thuras foghlama ar feadh an tsaoil, áfach, dá bhféadfaidís dul i mbun cúrsa ar feadh tréimhse níos giorra. I dteannta réimse mhór na ndámhachtainí móra atá á dtairiscint ag IT Thamhlachta tá dámhachtainí nua curtha isteach aici ar a n-áirítear ‘miondámhachtainí’, ‘dámhachtainí forlíontacha’ agus dámhachtainí ‘sainchuspóra’ mar chuid de Chreat na gCáilíochtaí Náisiúnta chun bealaí rochtana agus bealaí um dhul chun cinn a fhorbairt do na daoine seo. Leis na dámhachtainí seo tugtar aitheantas do mhéideanna foghlama níos lú a chuirtear i gcrích.

Creidiúnú Modúl Aonair
Is féidir le micléinn roghnú modúil aonair a chríochnú agus creidiúintí a charnadh chun dámhachtain mhór nó miondámhachtain a bhaint amach. (Is féidir sin a dhéanamh tríd an scéim Carnadh Creidiúintí agus Deimhniú Ábhar (ACCS)). Tugtar creidiúnú do gach ábhair ar leith a chríochnaítear.

Solúbthacht ó thaobh Tinrimh de
Tairgeann IT Thamhlachta roinnt chúrsaí a ceapadh chun solúbthacht maidir le hamanna tinrimh agus ráta staidéir a thabhairt. Is é an bunsmaoineamh ná gur féidir leis na micléinn amchlár áisiúil a thógáil a oireann do ghnéithe dá saol oibre agus dá saol pearsanta. Tá an t-amchlár thairgtear leata ar feadh na seachtaine ar fad agus athdhéantar ranganna i gcaitheamh an lae agus istoíche agus ag dhá cheann na seachtaine.   Is féidir leis an macléinn na ranganna a fhreastalóidh sé/sí orthu a roghnú - rud a thugann solúbthacht dó/di na tiomantais eile - saol agus obair - a fhí isteach.

Foghlaim Chumaisc
Tairgeann roinnt ranna de chuid na hInstitiúide deiseanna foghlama cumaisc do mhicléinn pháirtaimseartha faoi seo. Tairgeann roinnt chúrsaí deis do mhicléinn faoi láthair réimse modúl a chríochnú trí chianfhoghlaim.

Aitheantas ar Réamhfhoghlaim
Tá eolas agus scileanna óna gcuid oibre, ó thaithí saoil nó ó thaithí fóillíochta forbartha ag mórán daoine lánfhásta atá ag filleadh ar staidéar páirtaimseartha. Tá IT Thamhlachta rannpháirteach i dtionscnaimh chun aitheantas agus creidiúnú a thabhairt don réamhfhoghlaim seo (a nglaoitear RPL - Recognised Prior Learning air). Leis an scéim seo cuirtear ar chumas na macléinn díolúine ó mhodúil áirithe atá ar a gcláir a fháil más féidir leo a thaispeáint go bhfuil foghlaim ar leibhéal na hInstitiúide acu óna gcuid taithí. 

Tá na sonraí ar fad ar an soláthar páirtaimseartha ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag http://www.ittallaght.ie/PartTimeCourses/


Sonraí Teagmhála na Roinne Foghlama Ar Feadh an tSaoil:
Ríomhphost: lifelonglearning@it-tallaght.ie
Guth.: +353 1 404 2101

Go pearsanta:
Deasc Eolais do Mhicléinn Pháirtaimseartha, Roinn na Foghlama Ar Feadh an tSaoil, Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

 

 

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew