Menu

Prionsabail Agus Luachanna Treoracha

Agus í i mbun a cuid gníomhaíochtaí is iad na tréithe bunúsacha a threoraíonn an Institiúid ná fealsúnacht seirbhíse, freagracht phoiblí agus macántacht. Lena chois sin tá meon na gairmiúlachta agus  an tsármhaithis inti. Tá luachanna agus prionsabal na hInstitiúide leagtha amach anseo thíos.  Léiríonn siad tiomantas na hInstitiúide do shármhaitheas i dteagasc agus taighde araon; d’fheabhas a chur ar eispéireas foghlama na macléinn; do chur chun cinn deiseanna oideachais agus cuimsiú sóisialta trí chomhionannas rochtana do chách; agus d’fhorbairt foirne agus macléinn trí thimpeallacht thacúil ina dtugtar deiseanna forbartha dóibh siúd go léir atá ag iarraidh a gcuid spriocanna agus barr a gcumais a bhaint amach. 

Tá achoimre ar chroí-phrionsabail na hInstitiúide anseo thíos: 

  • Tacúil - beimid tacúil do mhicléinn agus don bhfoireann araon trí ghrúpaí ranga beaga, aire ar an duine aonair agus timpeallacht foghlama comhoibritheach chun cabhrú leo freastal ar a gcuid riachtanas agus spriocanna
  • Inrochtana - cinnteoimid comhionannas, éagsúlacht agus cuimsitheacht maidir le rannpháirtíocht i gclár agus gníomhaíochtaí na hInstitiúide
  • Cairdiúil - déileálfaimid leo siúd go léir a bhfuilimid ag idirgníomhú leo ar shlí dhearfach fhreagrúil agus cuirfimid fáilte roimh gach duine a thagann isteach chuig an Institiúid
  • Proifisiúnta - cruthóimid i dteagasc, i dtaighde, i nuáil, i rialachas agus i mbainistiú le sármhaitheas proifisiúnta
  • Ábhartha - cinnteoimid go bhfuil ábharthacht leanúnach ag ár gcláir acadúla, ár gcuid taighde agus ár gcuid nuála maidir leis an tionscal, gnó agus an tsochaí.
  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew