We use cookies to improve your experience on this website. Read More Allow Cookies
Menu

Oifig Rochtana

Oifig Rochtana
Is é a dhéanann an Oifig Rochtana ná rannpháirtíocht daoine faoi ghannionadaíocht san Ardoideachas a spreagadh agus tacú léi. Is iad na daoine atá i gceist ná micléinn ó chúlraí sóch-eacnamaíocha faoi mhíbhuntáiste agus micléinn Lánfhásta.

Trí réimse gníomhaíochtaí réamh-iontrála, sásraí iontrála malartacha agus tacaíochtaí iar-iontrála déanann an Oifig Rochtana iarracht ar chur le líon macléinn as na grúpaí seo a théann isteach i IT Thamhlachta agus a n-éiríonn leo ina réimse staidéir roghnaithe.

Gníomhaíochtaí réamh-iontrála:
Oibríonn an Oifig Rochtana as láimh a chéile le bunscoileanna agus le meánscoileanna i gceantair áitiúla faoi mhíbhuntáiste. Reáchtáiltear réimse leathan clár gach bliain san Institiúid agus sna scoileanna araon. Bíonn daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí rannpháirteach agus úsáidtear cur chuige comhpháirtíochta chun an rannpháirtíocht a uasmhéadú.

Bíonn coláistí agus grúpaí Breisoideachais agus Oideachas Pobail rannpháirteach i ngníomhaíochtaí réamh-iontrála chomh maith. Tá eolas agus comhairle do dhaoine lánfhásta atá ag cuimhneamh ar fhilleadh ar oideachas lánaimseartha ar fáil ar ár suíomh gréasáin agus ag ár n-Oícheanta Oscailte a chuirtear ar siúl go rialta.

Sásraí iontrála malartacha:
Aithníonn IT Thamhlachta go bhféadfadh na gnáthbhealaí iontrála chuig an ardoideachas foghlaimeoirí áirithe a d’fhéadfadh teacht chugainn a eisiamh. Dá bhrí sin coinnítear áiteanna do mhicléinn as grúpaí faoi ghannionadaíocht ar leataobh:

  1. Coinnítear trí áit i ngach scoil do scoláirí a ghlac páirt i gcláir ACE agus CHEAP ina gcuid scoileanna ar leith i dTamhlacht, Cluain Dolcáin agus Baile Formaid - aon áit is fiche in aghaidh na bliana.
  2. Coinnítear 20% d’áiteanna ar gach cúrsa in IT Thamhlachta ar leataobh do mhicléinn lánfhásta nach gcomhlíonann na riachtanais íosta iontrála, b’fhéidir.
  3. Coinnítear 10% ar gach cúrsa in IT Thamhlachta do mhicléinn ag a bhfuil cáilíochtaí CDBOO (breisoideachas) seachas an Ardteistiméireacht.

Tacaíochtaí iar-iontrála do mhicléinn:
Tá réimse tacaíochtaí ar fáil do mhicléinn a d’fhreastail ar ár Scoileanna Nasc Rochtana (Access Link), idir thacaíochtaí airgeadais, thacaíochtaí acadúla agus thacaíochtaí pearsanta. De bhreis ar na tacaíochtaí a chuireann an Institiúid ar fáil cuirtear tacaíochtaí breise ar fáil i gcomhar le Seirbhís Óige Thamhlachta agus le Comhpháirtíocht Chontae Bhaile Átha Cliath Theas.

Lena chois sin eagraíonn an Oifig Rochtana roinnt imeachtaí agus gníomhaíochtaí chun a chur ar chumas macléinn lánfhásta dul i lánpháirtíocht go huile agus go hiomlán i ngach gné de shaol an mhacléinn.

Ciste Cúnaimh do Mhicléinn
Leithdháileann Rialtas na hÉireann airgead as Ciste Sóisialta na hEorpa gach bliain ar gach institiúid ardoideachais don gCiste Cúnaimh do Mhicléinn. Tá an Ciste dírithe ar mhicléinn faoi mhíbhuntáiste a bhfuil tacaíocht airgid bhreise uathu chun go mbeidh ar a gcumas lántairbhe a bhaint as a gcuid staidéir. Déantar an ciste a riar ag an Oifig Rochtana.

IT Thamhlachta  Oifigeach Rochtana: Colm Downes

Oifigeach Rochtana: Colm Downes
Oifig an Chláraitheora (Seomra 120)
Fón: 01 4042173
Ríomhphost: colm.downes@it-tallaght.ie

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2020 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew