Menu

Misean na hInstitiúide

Is é Misean na hInstitiúide Teicneolaíochta, Tamhlacht

ná a bheith i gcroílár an chruthú ardoideachais agus ardeolais i gContae Bhaile Átha Cliath Theas agus sa ceantar máguaird, an rannpháirtíocht san ardoideachas sa réigiún a threisiú, aitheantas a fháil mar institiúid atá chun tosaigh maidir le tacú le taighde agus nuáil thráchtála agus cabhrú chun saol eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin a chur chun cinn. Déanfaidh an Institiúid na rudaí seo  a leanas:

  • Tairgfidh sí réimse deiseanna foghlama ábhartha solúbtha i dtimpeallacht foghlama phroifisiúnta thacúil atá dírithe ar ghairmréim.
  • Cuirfidh sí deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil breise ar fáil atá ar cóimhéid le riachtanais gairmréime na ndaoine a mhaireann sa réigiún agus le riachtanais forbartha an earnáil ghnó agus an tionscail
  • Cuirfidh sí comhionannas rochtana agus deiseanna chun cinn chun rannpháirtíocht a fhairsingiú agus éascaíocht a dhéanamh do gach foghlaimeoir a (h)acmhainneacht a bhaint amach.
  • Fónamh mar cheannaire agus mar chroílár maidir le taighde, nuáil thráchtála agus forbairt fiontair a chur chun cinn sa réigiún.
  • Tionscnaimh um theagmháil leis an bpobal a chur i ngníomh d’fhonn rannpháirtíocht i ndeiseanna a uasmhéadú agus deiseanna a mhéadú do gach saoránach i ndáil le forbairt an réigiúin.
  • Réimse gníomhaíochtaí agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a chothú chun príomhghníomhaíochtaí agus ról na hInstitiúide a chur chun cinn.
  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew