Menu

Iarratas a dhéanamh ar áit in ITT

Gnáthiarrthóirí ar Chláir Ardteastais agus ar Chláir Céim Bhaitsiléara - Leibhéal 6 agus 7

Chun cáiliú i gcomhair iontrála chuig ceann ar bith de na cláir Ardteastais agus na cláir Bhaitsiléara Ab Initio ní mór duit grád O6 ar a laghad i gcúig ábhar a bhaint amach san Ardteistiméireacht ag an ngnáthleibhéal. Caithfidh Béarla nó Gaeilge agus Matamaitic a bheith san áireamh. D’fhonn na bunriachtanais iontrála amháin a chomhlíonadh is féidir torthaí as líon ar bith iarrachtaí ar an Ardteistiméireacht a chónascadh, féach an sainriachtanas Mata maidir leis an gcéim Bhaitsiléara san Innealtóireacht. Glactar le torthaí ó scrúduithe inchomparáide i dTíortha eile den AE chomh maith. Déantar an teagasc trí Bhéarla agus ní mór d’iarrthóirí nach bhfuil Béarla na hArdteistiméireachta acu fianaise a thabhairt go bhfuil a choibhéis de chumas acu.

Roghnú na nIarrthóirí
Tá rogha Iarrthóirí bunaithe ar phointí. Is tríd na pointí a baineadh amach sna sé ábhar is fearr in iarracht amháin ar Scrúdú na hArdteistiméireachta i a shuimiú a ríomhtar pointí.


An Nasc-Scéim Ardoideachais d’Iarrthóirí CDBOO (Comhairle Náisiúnta um Dhámhachtainí Gairme)
Tá IT Thamhlachta rannpháirteach sa nasc-scéim a éascaíonn iontráil céimithe CDBOO (Comhairle Náisiúnta um Dhámhachtainí Gairme) a bhfuil Leibhéal 5 agus 6 bainte amach acu. Tá liosta de na cláir aitheanta Leibhéil 5 agus na cláir in IT Thamhlachta a bhfuil siad in alt leo ar chúl an eolaire. Coinníonn an Institiúid roinnt áiteanna siar ar gach clár d’iarrthóirí incháilithe. Is féidir iontráil trí shásra na Lároifige Iontrála. Is de réir feidhmíochta a dTeastas Leibhéil 5 amháin a mheastar iarrthóirí agus caitheann an Lároifig Iontrála leo go leithleach. Tá iontráil iomaíoch. Tairgtear áiteanna do na hiarrthóirí ag a bhfuil an líon pointí is airde go dtí go bhfuil an cuóta ídithe. Ba chóir d’iarrthóirí a chur in iúl ar an bhFoirm Iarratais chuig an Lároifig Iontrála cé acu an mian nó nach mian leo go bhféachfaí orthu maidir leis an mbealach iontrála seo.

Ní leor taifead gnóthachtála chun na riachtanais iontrála a chomhlíonadh.

Déanfar dámhachtainí CDBOO leibhéil 5 agus leibhéil 6 a scóráil chun uasmhéid 400 pointe Lároifig Iontrála a thabhairt.

Chun naisc fhaofa CDBOO a fháil féach ar an chuid i gcúl an eolaire seo.

Iarratais ó dhaoine Lánfhásta agus Iarratais Neamhchaighdeánacha
Spreagann an Institiúid daoine lánfhásta agus iarrthóirí neamhchaighdeánacha chun iarratas a dhéanamh. Ní mór do na hiarrthóirí seo iarratas a dhéanamh trí chóras na Lároifige Iontrála agus na sonraí ábhartha uile a chur in iúl ar an iarratas chuig an Lároifig Iontrála. Ba chóir gach doiciméadú tacaíochta ábhartha agus teistiméireachtaí ó fhostóirí, más cuí, a chur san áireamh leis an iarratas. Lena chois sin ní mór tras-scríbhinní deimhnithe agus aistriúcháin Bhéarla ar cháilíochtaí a eisíodh i mBéarla a chur ar fáil leis an iarratas. I roinnt cásanna d’fhéadfadh go n-iarrfaí ar iarrthóirí ar iontráil do dhaoine lánfhásta nó neamhchaighdeánacha dul faoi agallamh agus/nó measúnú.

Féachfar ar dhuine a bhfuil 23 bliana slánaithe aige faoin 1 Eanáir den bhliain a bhfuil sé/sí ag lorg iontrála mar iarrthóir lánfhásta. D’fhéadfadh nach gá d’iarrthóirí lánfhásta na bunriachtanais atá sonraithe i dtaobh iarrthóirí caighdeánacha a chomhlíonadh. Féachfar ar iarrthóirí lánfhásta ar bhonn a gcuid fiúntas. Glacfar san áireamh a gcuid oibre agus taithí ar an saol. D’fhéadfadh go nglacfaí san áireamh eolas agus scileanna a baineadh amach trí fhoghlaim ó thaithí i gcomhthéacs curaclam an chláir a bhfuil iarratas déanta air. Tabharfar aird ar leith ar iarrthóirí a léiríonn suim speisialta i réimse ábhair ábhartha ní a bhfuil a gcuid tiomantas léirithe acu trí obair chlár ullmhúcháin a dhéanamh agus/nó scrúduithe a ghlacadh. Measfar iarrthóirí ar bhonn a gcuid fiúntas ar leith. Agus líon na n-iarratas ó iarrthóirí lánfhásta ag dul i méid ní mór iarrthóirí a rangú i ndáil leis na háiteanna atá ar fáil. Dá bhrí sin tá sé den tábhacht go mbainfear lán-úsáid as an Iarratas tríd an Lároifig Iontrála chun a chinntiú go bhfuil gach doiciméadú ábhartha ar rudaí atá bainte amach curtha san áireamh. D’fhéadfadh go dtabharfaí cuireadh do mhicléinn lánfhásta teacht chuig agallamh agus / nó measúnú.

Iarrthóirí neamhchaighdeánacha
Is iarrthóirí iad seo nach bhfuil lánfhásta ach ar mian leo go nglacfaí cáilíochtaí agus / nó gnóthachtálacha san áireamh sa mbreis ar / nó mar mhalairt ar an Ardteistiméireacht. B’fhéidir gur baineadh na cáilíochtaí seo amach trí staidéar lánaimseartha nó staidéar páirtaimseartha eile.

Macléinn Idirnáisiúnta
Spreagann an Institiúid micléinn idirnáisiúnta iarratas a chur isteach. Ba chóir d’iarrthóirí ar suim leo dul isteach i mbliain a haon de chlár céime iarratas díreach a dhéanamh don Lároifig Iontrála, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire. 00353 91 509800. WWW.CAO.ie

Ba chóir d’iarrthóirí ar suim leo dul isteach i gceann dár gcláir chéime ag leibhéal bliana 2 / 3 / 4 (ardsheasamh) teagmháil a dhéanamh le hOifig Iontrála na hInstitiúide.

Iarrthóirí ag a bhfuil scrúduithe scoile seachas Ardteistiméireacht na hÉireann, Cáilíochtaí CDBOO nó scrúduithe Gc(S)E
Déantar torthaí scrúduithe um fhágáil scoile seachas a bhfuil luaite thuas a scóráil chun gur féidir measúnú a dhéanamh ar iarrthóirí ar an tslí céanna le hiarrthóirí eile sa chóras pointí. Chun iontráil a fháil ní mór d’iarrthóirí iad seo a leanas a chomhlíonadh: 1) bunriachtanais iontrála, 2) an riachtanas Béarla, 3) sainriachtanais ábhair ar bith agus 4) riachtanais phointí an chúrsa. Tá tuilleadh sonraí maidir leis an tslí ina ndéantar an comparáid seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin sa chuid “How to Apply / CAO” ag http://www.it-tallaght.ie/student_administration_office 

Ní bhronntar aon stádas dlí ar an iarrthóir má thairgtear áit dó/di. Beidh ar iarrthóirí ón iasacht ar tairgeadh áiteanna dóibh na gnáthriachtanais dlí a chomhlíonadh (de réir mar atá leagtha síos ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha), chun rochtain ar oideachas sa tír seo a fháil sula féidir riachtanais um ghlacadh agus um chlárú a thabhairt chun críche.

Ní mór d’iarrthóirí iarratas a dhéanamh tríd chóras na Lároifige Iontrála.

 

Míchumas/Saindeacracht Foghlama
Institiúid chomhdheiseanna is ea an Institiúid agus fáiltíonn sí roimh mhicléinn ag a bhfuil riachtanais speisialta agus spreagann sí iad chun iarratais a chur isteach. Is é beartas na hInstitiúide tacaíocht chuí a chur ar fáil dá cuid macléinn faoi mhíchumas coirp nó ag a bhfuil saindeacrachtaí foghlama. Is féidir léi seo a dhéanamh laistigh de theorainneacha na n-acmhainní atá ar fáil di. Dearadh an foirgneamh agus na bealaí chuige go cúramach chun rochtain éasca a chinntiú. Ba chóir dóibh siúd ag a bhfuil riachtanais speisialta teagmháil a dhéanamh le Seirbhís

Iontrála/Rochtana/Mhíchumais na hInstitiúide go maith roimh ré chun aon sainriachtanas atá acu a phlé i gcás go nglacfaí leo. Geallann an Institiúid go dtacóidh sí le micléinn ag a bhfuil riachtanais speisialta chun go ndéanfaidh siad dul chun cinn mar thoradh ar a gcuid staidéir. Is difriúil iad riachtanais gach mhicléinn. Tá an Institiúid ag obair gan stad gan staonadh chun acmhainní agus córais chuí a chur ar fáil. Áirítear orthu seo teagasc breise, trealamh tiomnaithe, sainchóiríochtaí scrúdaithe, ateangairí teanga chomharthaíochta, léitheoirí agus cúntóirí pearsanta

 

Gairmchlár na hArdteistiméireachta
Caitheann IT Thamhlachta leis na nascmhodúil mar aon ábhar amháin agus bronnann sí na pointí mar seo a leanas:

Pas le Gradam - 66

Pas le Tuillteanas - 46

Pas - 28

Ríomhann an Lároifig Iontrála é seo go huathoibríoch agus glacfar san áireamh é más ceann den sé ábhar is fearr a rinne tú é.

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
Ceapadh an Ardteistiméireacht Fheidhmeach go mór mór chun micléinn a ullmhú don aistriú ón scoil go saol na hoibre. Níl sé ceaptha i gcomhair aistrithe dhírigh chuig oideachas tríú leibhéil. Má tá cúrsa CDBOO leibhéil 5 críochnaithe ag iarrthóir is féidir féachaint air/uirthi ó thaobh iontrála de, áfach.

Iontráil ag Céim chun Cinn
Is féidir glacadh le hiarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéil acu cheana féin chuig céimeanna níos airde na gclár Ardteastais, Gnáthchéime nó na gclár Céim Onóracha. Ba chóir do na hiarrthóirí seo an cúlra oideachais agus an leibhéal gnóthachtála cuí a bheith acu a bhfuil dlúthnasc aige nó atá gaolmhar le caighdeán an chláir a bhfuil iarratas déanta acu air. Ní tríd an Lároifig Iontrála a chuireann na hiarrthóirí seo a n-iarratas isteach ach ba chóir dóibh iarratas a dhéanamh ar líne chuig www.applyfulltimeittdublin.ie

Gnáthchéimeanna Baitsiléara agus Céimeanna Onóracha Forlíontacha
Leanúint ar aghaidh ó Ardteastas chuig Gnáthchéim Bhaitsiléara nó ó Ghnáthchéim chuig Céim Onóracha

Tá teorainn ar líon na n-áiteanna ar chúrsaí agus tairgtear iad ar bhonn ‘ord fiúntais’. Ní mór iarratais ar iontráil a dhéanamh go díreach chuig an Institiúid. Déan teagmháil leis an oifig Iontrála chun tuilleadh sonraí a fháil. Ní fhéachtar ar iarratais dhéanacha ach amháin má tá gach iarratas eile breithnithe agus má tá áiteanna folmha fós ann.

Iontráil Iarchurtha
Má thairgtear áit ar chlár d’iarrthóir trí shásra na Lároifige Iontrála is féidir iontráil a chur siar go ceann bliana. Ba chóir d’iarrthóir ar mian leis/léi úsáid a bhaint as an deis seo:

 1. Féachaint ar Lámhleabhar na Lároifige Iontrála.
 2. NÁ GLAC leis an tairiscint ar an tslí a thaispeántar ar fhógra na tairisceana. NÁ déan aon ÍOCAÍOCHT.
 3. Scríobh láithreach bonn tar éis duit an tairiscint a fháil chuig: An Cláraitheoir, Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 agus inis cén fáth atá tú ag iarraidh d’iontráil a chur siar agus cuir cuid C den tairiscint ón Lároifig Iontrála faoi iamh.
 4. Ba chóir go bhfaigheadh Oifig an Chláraitheora do litir dhá lá ar a laghad roimh an dáta freagra atá le feiceáil ar fhógra na tairisceana.
 5. Cuirfidh an Institiúid an cinneadh in iúl don iarrthóir. Mura ndeonaítear an t-iarchur is féidir glacadh leis an tairiscint i gcónaí sa bhliain reatha.
 6. Ní dheonaítear iarchur ach amháin i leith an chláir atá glactha leis ag an iarrthóir. Más rud é nach bhfuil an clár ar fáil sa bhliain a bhfuil beartaithe ag an iarrthóir dul ina bhun ní bheidh teideal go huathoibríoch ag an iarrthóir chuig áit i gclár ar bith eile. Ní mór d’iarrthóir a ndeonaítear iarchur dó/di iarratas nua a chur isteach go díreach chuig an Lároifig Iontrála faoin 1 Feabhra den bhliain dar gcionn. Ní mór an clár iarchurtha a chur síos mar an chéad agus an t-aon rogha tosaíochta amháin ar an bhFoirm Iarratais.
 7. Ní dheonófar iarchuir de ghnáth chun deis a thabhairt d’iarrthóirí an Ardteistiméireacht a athdhéanamh nó chun glacadh le háiteanna tríú leibhéil eile.
 8. Is ar feadh bliana amháin atá iarchur bailí. Ní mór d’iarrthóirí a fhaigheann cead iontráil chuig clár a iarchur an ghnáth-tháille iarratais Lároifige Iontrála a íoc.

 

Ath-iarratas/Freastal ar Institiúid Tríú Leibhéil roimhe seo
De ghnáth ní ghlactar le hath-iarratas ar an gclár céanna tríd an Lároifig Iontrála ó mhicléinn atá cláraithe in IT Thamhlachta ná in institiúid tríú leibhéil ar bith eile. Ba chóir d’iarrthóirí a d’fhreastail ar institiúid tríú leibhéil cheana féin a bheith ar an eolas go bhféadfadh sin difear a dhéanamh dá gceart chuig tarscaoileadh na dtáillí teagaisc agus dá gceart chuig deontais chothabhála. D’fhéadfadh nach bhfuil teideal chuig tacaíocht deontais ag iarrthóirí a bhfuil Céim acu cheana féin. Déan teagmháil leis an Oifig Iontrála chun an t-eolas is deireanaí a fháil.

Clárú
Eiseoidh IT Thamhlachta pacáiste clárúcháin dóibh siúd a bhfuil áiteanna ar ár gcuid clár glactha acu. Ní mór doiciméadú an chlárúcháin a chomhlánú ina iomláine agus caithfear é a thabhairt go pearsanta chuig IT Thamhlachta ar an dáta atá curtha in iúl i gcomhair an cháraithe. Má theipeann ar iarrthóir clárú ar an dáta socraithe d’fhéadfadh go gcaillfear a (h)áit agus d’fhéadfadh go dtairgfeadh an Institiúid an áit don chéad mhacléinn eile ar an liosta feithimh.

Tá gach duine a fhreastalaíonn ar chlár nó ar mhodúl in IT Thamhlachta nó ar mian leis/léi scrúdú a athdhéanamh nó dul faoi scrúdú cáilithe freagrach as clárú chuige seo leis an Institiúid.

Foilseofar na dátaí deireanacha chun clárú ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide agus ar chláir na bhfógraí ar fud na hInstitiúide. De ghnáth ní ghlactar le clárú i ndiaidh na ndátaí seo. Is faoi rogha an Uachtaráin nó ainmní an Uachtaráin atá sé breithniú ar ar chlárúcháin dhéanacha. Ba chóir do mhicléinn ionchasacha a thabhairt faoi deara go gcuirtear tús le cláir sa dara seachtain i mí Mheán Fómhair.

Iarratas tríd an Lároifig Iontrála
Tabhair faoi deara, le do thoil, gur ar an iarrthóir atá an fhreagracht a chinntiú go gcuirtear an t-iarratas isteach mar ba cheart agus in am. Ní féidir níos mó ná aon iarratas amháin a dhéanamh i mbliain ar bith (ar líne nó ar pháipéar).

Dátaí Iarratais:
Ba chóir d’iarrthóirí iarracht a dhéanamh gan a n-iarratais a chur isteach ró-ghar don Dáta Dúnta. Ní féidir síneadh ama a chur leis an Dáta Dúnta.


Ní mór iarratais a dhéanamh chuig:

An Lároifig Iontrála
Teach an Túir
Sráid Eglinton, Gaillimh, Éire
Guth.: +353 91 509800
Facs: +353 91 562344
Gréasán: www.cao.ie

 

 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew