Menu

Beartas agus Nós Imeachta Inmheánach um Aistriú Macléinn

Beartas
Chun críocha an bheartais seo is ea is aistriú inmheánach ann ná má aistríonn macléinn atá cláraithe mar mhacléinn céad bhliana i gcúrsa lánaimseartha trí phróiseas na Lároifige Iontrála chuig céad bhliain chúrsa lánaimseartha eile a bhí fógraithe tríd an Lároifig Iontrála.

Ní slí iontrála mhalartach é an beartas aistrithe inmheánaigh seo a ghabhann thar an gcóras lárnach iontrála nó a bhaineann de.

D’fhéadfadh a lán cúiseanna éagsúla dlisteanacha a bheith leis má theastaíonn ó mhicléinn chéad bhliana aistriú inmheánach a dhéanamh ó chúrsa amháin go cúrsa eile. Déanfaidh an Institiúid a dícheall na haistrithe sin atá á lorg ag micléinn chláraithe a éascú faoi réir na nithe seo a leanas:

 • Déanfar gach aistriú inmheánach le haird chuí ar chothromas maidir le caitheamh le micléinn, lucht fágála scoile na bliana reatha san áireamh, agus de réir tiomantas na hInstitiúide do phróiseas na Lároifige Iontrála. Mar rannpháirtí i bpróiseas na Lároifige Iontrála tá an Institiúid tar éis toiliú le Meamram Tuisceana a rialaíonn iontráil macléinn chéad bhliana agus cloíonn sí leis.
 • Tá teacht ag an macléinn lena mbaineann ar chomhairle agus treoir ó Cheann na Roinne nó a ainmní sula gcuireann sé/sí isteach iarratas ar aistriú.
 • áiteanna a bheith ar fáil sa chéad bhliain den chúrsa ar a n-aistríonn sé/sí.

Is é seo a leanas an nós imeachta nach mór a leanúint:

Nós imeachta

 1. Ní fhéachfaidh an Institiúid ar iarratas ar aistriú cúrsa ó mhacléinn chéad bhliana ach amháin i gcúinsí neamhghnáthacha.
 2. Ní mór don té a bhfuil an t-aistriú beartaithe aige/aici na riachtanais iontrála a chomhlíonadh agus líon íosta scoithphointí an chúrsa nua ar mian leis/léi aistriú chuige a bheith aige/aici.
 3. Ní féidir an t-aistriú a dhéanamh ach amháin nuair a bhíonn próiseas tairisceana oifigiúil na Lároifige Iontrála críochnaithe agus tá sé faoi réir áit a bheith ar fáil.
 4. Caithfidh iarratas ar bith a bheith faofa roimh ré ag Ceann na Scoile agus ag an gCláraitheoir. Caithfidh iad araon a bheith deimhin de go mbeidh ar chumas an té a aistreoidh easpa acadúil ar bith a chúiteamh a eascraíonn as dul isteach sa chúrsa nua go déanach.
 5. Níl feidhm ag an socrú seo ach amháin i gcás macléinn lánaimseartha na chéad bhliana a thagann isteach san Institiúid trí phróiseas na Lároifige Iontrála.
 6. Cuirfear aistrithe in iúl don Lároifig Iontrála.
 7. Cuirfear an t-iarratas, na cúiseanna leis an aistriú agus an cinneadh i dtaifead i scríbhinn agus coinneofar an taifead in Oifig an Chláraitheora.
 • Synergy Centre at ITT Dublin
 • QQI Brand Logo
 • Government of Ireland Logo
 • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew