Menu

Fáilte

chuig Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht

Tá tú ar tí cinneadh tábhachtach a ghlacadh maidir leis an chéad chéim ar  do chosán gairmréime atá amach romhat. Sa réamheolaire seo tá eolas ar réimse leathan na gclár lánaimseartha atá á dtairiscint san Institiúid agus a thugann  an bhunchloch thosaigh duit atá uait chun gairmréim inmharthana a thógáil. Tá an Institiúid, i gcomhar lena gcomhpháirtithe Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir, ag tabhairt faoin chéad Ollscoil Theicniúil in Éirinn a chruthú. Treiseoidh agus méadóidh an deis fhíorspreagúil seo in ardoideachas na hÉireann na hacmhainní, na deiseanna agus na roghanna atá ar fáil dár gcuid mac léinn gan ró-mhoill.

Tá réimse leathan clár á dtairiscint againn  i nGnó, i Ríomhaireacht, in Innealtóireacht, sa Léann Daonna agus in Eolaíocht. Inár gcuid clár tugtar oideachas acadúil den chéad scoth a bhfuil ábharthacht phraiticiúil ag baint leis agus a chruthaíonn deiseanna d’fhorbairt do ghairmréime le fostóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tugann siad inniúlacht intleachta, géire intinne maidir le gnó agus scileanna teicniúla agus idirphearsanta duit chun gairmréim a thógáil i margadh saothair atá ag éirí níos domhanda de réir a chéile. Cumasóidh siad siúd soghluaisteacht an duine aonair go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Tairgeann an Institiúid dréimire na roghanna a oireann do mhórán pleananna gairmréime éagsúla. Is féidir le mic léinn iontráil dhíreach chuig cláir Ardteastais, Céim Bhaitsiléara agus Céim Bhaitsiléara le hOnóracha a roghnú. Lena chois sin d’fhéadfá dámhachtainí ag leibhéal Máistreachta agus Dochtúireachta a bhaint amach ar bhonn na gclár seo de chuid na hInstitiúide. Geallaimid go gcinnteoimid go dtabharfar deis duit lán d’acmhainneachta a fhorbairt i dtimpeallacht phroifisiúnta thacúil.

Is ríthábhachtach linn an chomhpháirtíocht idir an fhoireann agus na mic léinn, agus iad araon tiomanta do shármhaitheas acadúil. Cabhróidh ár gcuid córas tacaíocht foghlama a bhfuil mórmheas orthu leat do chuid spriocanna acadúla agus spriocanna gairmréime a bhaint amach. Tá radharc iomlánaíoch ag an Institiúid ar fholláine a cuid mac léinn. Tá ár gcuid seirbhísí Rochtana, Gairmréimeanna, Séiplíneachta, Comhairleoireachta, Míchumais, Sláinte, Spórt, Clubanna, Cumainn chomh maith le seirbhísí Teagaisc agus Foghlama ag saothrú chun d’eispéireas mar mhac léinn ar an iomlán a chothú. Geallaimid dár gcuid mac léinn go mbeidh siad i dtimpeallacht fháilteach thacúil agus cuireann ár gCrèche ar an gcampas tacaíocht ar fáil do mhic léinn a bhfuil leanaí óga acu.

Lena chois sin cuireann IT, Tamhlacht deiseanna do staidéar agus taighde iarchéime trí dhámhachtainí Máistreachta agus Dochtúireachta ar fáil. Déanann ár bhfoireann agus ár mic léinn obair shuntasach i ndisciplíní éagsúla trí thaighde atá chun tosaigh ar leibhéal a bhfuil aitheantas air go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Tá meas mór ag fostóirí, comhlachtaí proifisiúnta, ollscoileanna agus institiúidí ardoideachais eile sa tír seo agus thar lear ar an Institiúid agus ar a cuid céimithe. Ba mhaith liom dá dtapófá an deis agus dá ngabhfá ort tabhairt faoin gcosán ón mhac léinn go dtí an gcéimí ó IT, Tamhlacht a bhfuil ardmheas air/uirthi. Cuirimid timpeallacht spraíúil ar fáil a spreagann agus a shaibhríonn tú go pearsanta, mar aon le cláir shuimiúla, réimse gníomhaíochtaí sóisialta agus an deis do chuid spriocanna gairmréime a bhaint amach.Uachtarán:
Thomas Stone
Fón: 353 1 404 2110
Ríomhphost: thomas.stone@it-tallaght.ie
 

 

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2019 Institute of Technology Tallaght • Built by Digital Crew