Menu

Ár gcuid Dámhachtainí

An tArdteastas
Clár dhá bhliana is ea an tArdteastas. Is dámhachtain é a thugann conair chuig fostaíocht. Eolas atá bunaithe ar scileanna is ea í. Deimhníonn sé go bhfuil an cumas agus na scileanna agat i gceann de na réimsí seo a leanas: feidhmchláir ríomhaire, teanga, gnó, cumarsáid clos-amhairc agus innealtóireacht. Tá poist faighte ag micléinn a bhain amach Ardteastas i gnóthais áitiúla nó chuaigh siad isteach i gceann den iliomad cuideachtaí ilnáisiúnta atá lonnaithe in Éirinn.  Tá cuid acu i mbun a ngnóthais féin.

An Chéim Bhaitsiléara
Má tá Ardteastas agat d’fhéadfá cinneadh a dhéanamh tabhairt faoin saol oibre. B’fhéidir go nglacfá an chéad chéim eile ar an dréimire um dhul chun cinn, áfach. Is é seo an Chéim Bhaitsiléara forlíontach a mhaireann ar feadh bliana. Seo sraith eile a nascann lena bhfuil déanta agat cheana féin ag an Leibhéal Ardteastais. Céim suas ar dhréimire na ndeiseanna agus na gcáilíochtaí is ea í. Deimhníonn an dámhachtain seo go bhfuil sraith bhreise eolais agus oilteachta agat. Tugann sé teideal duit cur isteach ar phoist ina bhfuil níos mó saineolais agus roinnt scileanna bainistíochta ag teastáil.

An Chéim Bhaitsiléara le hOnóracha
Má tá Céim Bhaitsiléara bainte amach agat d’fhéadfá cinneadh a dhéanamh dul isteach i saol na hoibre. D’fhéadfá cinneadh a dhéanamh áfach, leanúint ar aghaidh chuig Céim Bhaitsiléara le hOnóracha fhorlíontach, rud a dhéanann mórán macléinn. Críochnaítear seo laistigh de bhliain staidéir bhreise de ghnáth. Is mór is fiú é. Tá céimí Onóracha lán-aibí i dtaobh mórán féidearthachtaí oibre. Má tá Céim Bhaitsiléara le hOnóracha agat is cinnte go mbeidh ar do chumas tabhairt faoi ról bainisteora a bhfuil freagrachtaí bainistíochta ag gabháil leis. B’fhéidir go n-iarrfaí ort a bheith i gceannas ar fhoireann nó togra a bhainistiú. Beidh saol maith i ndán duit má tá Céim Bhaitsiléara le hOnóracha agat.

Staidéar Iarchéime
Má tá dámhachtain le honóracha bainte amach ag micléinn tugann a bhformhór faoi shaol na hoibre agus na ndeiseanna.  Tá a lán deiseanna ar fáil do mhicléinn chun dul i mbun staidéir Iarchéime. In IT Thamhlachta tá dámhachtainí Máistreachta agus Dochtúireachta araon ar fáil. De ghnáth bíonn rannpháirtíocht i dtionscadal taighde ardchéime a mbíonn comhar idirnáisiúnta ag gabháil leo go minic, mar bhonn ag na cáilíochtaí iarchéime seo.

Dul chun cinn le solúbthacht
Ar an dréimire um dhul chun cinn ón Ardteastas go Céim Bhaitsiléara agus ar aghaidh chuig Céim Bhaitsiléara le hOnóracha tairgtear trí cháilíocht do mhicléinn. Cáilíocht féin-chuimsithe is ea gach cáilíocht. Osclaíonn gach cáilíocht a doirse féin chuig fostaíocht. Ag an am céanna tá gach cáilíocht ina chuid de dhréimire um dhul chun cinn acadúil ón Ardteastas díreach ar aghaidh chuig an gCéim Bhaitsiléara le hOnóracha. Is córas é a nascann an tsolúbthacht chun tabhairt faoin saol oibre ag dá phointe (ag Ardteastas agus ag Céim Bhaitsiléara) agus ag an am céanna tugann sé an deis  trí cháilíocht den scoth a bhaint amach. Dá airde an cháilíocht is ea is mó iad na deiseanna fostaíochta, dar ndóigh.

Céimeanna Baitsiléara - Iontráil Dhíreach
Tairgimid rochtain dhíreach Ardteiste chuig réimse Cláir Chéim Bhaitsiléara. Tugann dréimire na ndeiseanna rochtain dhíreach do scoláirí Ardteiste chuig cláir Chéim Bhaitsiléara sa chás seo. Roghnaítear na Cláir Chéim Bhaitsiléara seo i liosta tosaíochta na Laroifige Iontrála sa ghnáthshlí. Críochnaítear an Chéim Bhaitsiléara laistigh de thrí bliana ó thosach go deireadh. Tugann an dréimire um dhul chun cinn slí do na micléinn leanúint ar aghaidh le dámhachtain an Chéim Bhaitsiléara chuig clár leantach an Chéim Bhaitsiléara le hOnóracha. Críochnaítear seo laistigh de bhliain amháin de ghnáth. Is féidir le micléinn a n-éiríonn go sár-mhaith leo sa Chlár Chéim Bhaitsiléara tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh. D’fhéadfadh go dtabharfaí cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i gclár taighde atá ar thús cadhnaíochta a chomhlíonann riachtanais dámhachtain dochtúra.

Dámhachtainí Fágála
Maidir le micléinn atá cláraithe ar chláir Chéime áirithe eile agus ar mhian leo tabhairt faoi dheiseanna gairmréime eile, tá dámhachtainí fágála fite isteach ag IT Thamhlachta ag leibhéal 6, Ardteastais, agus ag leibhéal 7, Céim Bhaitsiléara, a chomhlíonann na caighdeáin atá riachtanach le haghaidh Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí.

Céimeanna Baitsiléara le hOnóracha - Iontráil Dhíreach
Lena chois sin tairgimid cláir Chéime Bhaitsiléara le hOnóracha (iontráil dhíreach ón Ardteist) a chríochnaítear laistigh de 4 bliana. Is cláir Chéim Bhaitsiléara le hOnóracha iad seo a n-iontráiltear go díreach iontu ón Ardteist. Tá siad fíor-oiriúnach do mhicléinn a mhothaíonn go bhfuil siad réidh chun tumadh isteach i gClár Onóracha ón chéad lá amach.

 

 

 

  • Synergy Centre at ITT Dublin
  • QQI Brand Logo
  • Government of Ireland Logo
  • Member of the Technological University for Dublin Alliance
©2021 TU Dublin Tallaght • Built by Digital Crew